Nasz adres
LO KRZEPICE

Zespół Szkół w Krzepicach
ul. Ryły 26
42-160 Krzepice

tel. (34) 317-50-21

Dyrektor:
dyrektor@lo.krzepice.pl

Sekretariat:
sekretariat@lo.krzepice.pl

Absolwenci:
absolwenci@lo.krzepice.pl

ZS Krzepice to:
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Relizowane projekty

W naszej szkole realizujemy programy Fundacji  Młodzieżowej Przedsiębiorczości.


  Fundacja jest organizacją pozarządowa ,której celem jest przygotowanie młodzieży do życia  warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwia młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizacje planów zawodowych.
  Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach.
  W naszej szkole realizowane są obecnie cztery programy  oferowane przez fundację:
Otwarta firma , Moje finanse, Młodzieżowe  miniprzedsiębiorstwo, Dzień przdsiębiorczości.
  Programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Uczą poprzez działanie, oferują  wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.
Więcej informacji na stronie www.junior.org.pl

 

„Moje finanse „

To  innowacyjny program edukacji finansowej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej działania sektora finansowego oraz kształtowania umiejętności , które umożliwiają efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Podczas realizacji programu edukacyjnego „Moje finanse” wykorzystywane są nowatorskie metody pracy z uczniami, które rozbudzają aktywność poznawczą , wyposażają w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Elementy  programu są wykorzystywane podczas lekcji „podstaw przedsiębiorczości” w klasach pierwszych oraz podczas zajęć dodatkowych.  Są to m.in. WebQuesty, ćwiczenia , testy uczące, filmy, prezentacje, konkursy, wykłady.
Wszystkie materiały edukacyjne są dostępne za pośrednictwem platformy internetowej dla uczniów biorących udział w programie.

 

 

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Innowacyjny program edukacyjny realizowany w ramach przedmiotu „Ekonomia w praktyce”. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest grą edukacyjną .Jej istotą jest założenie i prowadzenie w szkole realnie działającej firmy-młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa zorganizowanego na wzór spółki jawnej, w której uczniowie wytwarzają i sprzedają gotowe produkty i świadczą usługi. Celem działania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie ich inicjatywności i przedsiębiorczości. Program umożliwia rozwijanie ważnych umiejętności m.in.: podejmowanie decyzji indywidualne i grupowo, rozwiązywanie konfliktów, współdziałanie w zespole, działanie na podstawie norm,  sprawne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, dobrego planowania, racjonalnego gospodarowania zasobami, określania ryzyka, autoprezentacji, planowania. Program sprzyja kształtowaniu postawy przedsiębiorczej:  uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, wytrwałości w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do wyznaczonych celów, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych, kreatywności i kultury osobistej.

 


Obszary działania uczniów w ramach „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”:

S

Szukamy pomysłu na sukces

U

Układamy plan działania „Młodzieżowego miniprzedsiebiorstwa”

K

Kto? Co? Jak? – organizacja i zarządzanie w „Młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie”

C

Czym zaskoczyć klientów? – marketing „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”

E

Efekty finansowe – finanse „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”

S

Sami o sobie- podsumowanie działalności „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa”

 

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości to ogólnopolski program jednodniowych praktyk, który daje młodzieży możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie i stanowisku pracy z rzeczywistością. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl

 

 

 

Otwarta firma

„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to około dwugodzinne spotkanie  młodzieży
 z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
 Szkoła uczestnicząc w programie:

 • tworzy sprzyjającą atmosferę do współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie
 • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem
 • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu
 • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego  uczestnictwa w życiu gospodarczym
 • pomaga rozwijać młodzieży przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania
 • przybliża podstawowe zasady działalności gospodarczej
 • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy
 • przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy
 • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.
')